STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

You should update this document to reflect your T&C.

Below text serves as a suggestion and doesn’t engage Odoo S.A. responsibility.

  1. The client explicitly waives its own standard terms and conditions, even if these were drawn up after these standard terms and conditions of sale. In order to be valid, any derogation must be expressly agreed to in advance in writing.
  2. Nasze faktury są płatne w ciągu 21 dni roboczych, chyba że na fakturze lub zamówieniu wskazano inny termin płatności. W przypadku braku płatności w terminie, Moja Firma zastrzega sobie prawo do zażądania wypłaty stałych odsetek w wysokości 10% kwoty pozostałej do spłaty. Moja Firma będzie upoważniona do zawieszenia świadczenia usług bez uprzedniego ostrzeżenia w przypadku opóźnień w płatnościach.
  3. Jeśli płatność jest nadal zaległa ponad sześćdziesiąt (60) dni po terminie płatności, Moja Firma zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy windykacyjnej. Wszystkie koszty prawne będą pokrywane przez klienta.
  4. Niektóre kraje stosują potrącenie u źródła od kwoty faktur, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami. Wszelkie potrącenia u źródła zostaną wpłacone przez klienta organom podatkowym. W żadnym wypadku Moja Firma nie może być zaangażowana w koszty związane z ustawodawstwem danego kraju. Kwota faktury będzie zatem w całości należna Mojej firmie i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się klient.
  5. Moja Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby świadczyć usługi w odpowiednim czasie zgodnie z uzgodnionymi ramami czasowymi. Żadnego z jej obowiązków nie można jednak uznać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatów. Moja firma nie może w żadnym wypadku wymagać od klienta występowania jako strona trzecia w kontekście jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego wniesionego przeciwko klientowi przez konsumenta końcowego.
  6. Aby reklamacja była dopuszczalna, Moja Firma musi zostać powiadomiona o każdej reklamacji listem poleconym na adres jej siedziby w ciągu 8 dni od dostarczenia towaru lub wykonania usługi.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Poland law.